Tag หุ้นกลุ่มประกันภัย

THRE

July 11, 2012 | หมวดหมู่ Fundamental Analysis, วิเคราะห์หุ้นรายตัว สไตล์ dummy

ข้อมูลบริษัท THRE แบบคร่าวๆ

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพในด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) อันประกอบไปทั้งความเข้มแข็งทางการเงินโดยเงินกองทุนของบริษัทอยู่ที่ 2.06 พันล้านบาท และความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด ทำให้สามารถให้บริการรับประกันภัยต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยลูกค้าให้ความสนใจบริษัทฯ ทั้งในฐานะที่เป็นบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีการดำเนินงานต่างจากบริษัทรับประกันภัยต่ออื่นในประเทศไทย และในส่วนของแก่นของการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรจากระบบฝ่ายงานไปสู่รูปแบบหน่วยธุรกิจ (4 หน่วยธุรกิจ) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้อย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดความทุ่มเทในการรักษาความสัมพันธ์เชิงธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจรับประกันภัยต่อ คือ การรับถ่ายโอนความเสี่ยงจากลูกค้า ในการนี้บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และเพิ่มความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินงานร่วมไปกับบริษัทคู่ค้า เป็นการลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและทำให้เกิดการประหยัดต้นทุน ซึ่งนอกจากการรับถ่ายโอนความเสี่ยงภัยจากลูกค้าแล้วบริษัทฯ ยังนำเสนอบริการเกี่ยวเนื่องอีกหลากหลาย อาทิ การให้คำปรึกษาในด้านการบริหารความเสี่ยง การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การให้การสนับสนุนด้านการตลาด การให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

อ่านต่อ “THRE” »

TVI

July 10, 2012 | หมวดหมู่ วิเคราะห์หุ้นรายตัว สไตล์ dummy

ข้อมูลบริษัท TVI แบบคร่าวๆ

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นหลัก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำนักงานสาขาในต่างจังหวัดอีก 16 แห่ง คอยดูแลให้บริการลักษณะของลูกค้าเป็นทั้งบุคคล และนิติบุคคลทั่วราชอาณาจักร โดยมีขอบเขตครอบคลุมผลิตภัณฑ์และการบริการแบ่งเป็นประเภท ดังนี้

การประกันภัยอัคคีภัย
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สิน โดยให้ความคุ้มครองตัวอาคารบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร
การประกันภัยรถยนต์
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ เช่น การสูญหาย การบุบสลาย และความเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
การประกันภัยขนส่งสินค้า
เป็นการประกันความเสี่ยง หรือความสูญเสียแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ระหว่างขนส่งทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ ตลอดเส้นทางการขนส่ง ตามเงื่อนไขที่กำหนดในกรมธรรม์
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
เป็นการประกันภัยความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากประกันภัยอัคคีภัย ประกันภัยขนส่งสินค้า ประกันภัยรถยนต์ อาทิเช่น การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันภัยสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทางต่างประเทศ และการประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
การรับประกันภัยต่อ
นอกจากการรับประกันภัยโดยตรงจากลูกค้าทั่วไปแล้วบริษัทฯ ยังทำการรับประกันภัยต่อจากบริษัทผู้รับประกันภัยอื่นๆ ในธุรกิจด้วย โดยบริษัทฯ จะคัดเลือกงานประกันภัยจากบริษัทอื่น ที่มีมาตรฐานการพิจารณาการรับประกันภัยใกล้เคียงกัน

ที่มา : http://www.thaivivat.co.th
อ่านต่อ “TVI” »